1.Γενικά

H εταιρεία με την επωνυμία «Ανοικτό Βιβλίο IKE» που εδρεύει στην Αθήνα, Σόλωνος 77. ΤΚ 10679 (στο εξής «Εταιρεία»), είναι ο υπεύθυνος επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων που παρέχονται στην παρούσα φόρμα. Σκοπός της σύμβασης και της συλλογής των δεδομένων είναι αφενός η παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών, δειγμάτων βιβλίων και ενημέρωσης για τα εκπαιδευτικά βιβλία Γαλλικής γλώσσας προς τους εκπαιδευτικούς ανάλογα με την βαθμίδα εκπαίδευσης που απευθύνονται και αφετέρου η δημιουργία από την Εταιρεία μίας βάσης με εκπαιδευτικούς στους οποίους μπορεί να απευθύνεται ερευνώντας τις ανάγκες του εκπαιδευτικού συστήματος σε βιβλία Γαλλικής γλώσσας.

Για την επεξεργασία των δεδομένων όπως περιγράφεται κατωτέρω, στηριζόμαστε στις εξής νομικές βάσεις:

 • Εκτέλεση σύμβασης:  Προκειμένου να επιτευχθούν οι σκοποί της παρούσας σύμβασης είναι απαραίτητη η ως άνω επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων που παρέχονται.
 • Έννομα συμφέροντα:  Η επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων είναι απαραίτητη για την βελτίωση των υπηρεσιών της Εταιρείας και προώθηση των πωλήσεων της (ανάλυση εκπαιδευτικών αναγκών για βιβλία Γαλλικών ανά εκπαιδευτική βαθμίδα και χαρακτηριστικά σχολικής μονάδας) αλλά και για την ευχέρεια του εκπαιδευτικού να έχει πρόσβαση σε νέες εκδόσεις βιβλίων Γαλλικών.
 • Επικοινωνία:  ο εκπαιδευτικός ενημερώνεται ότι η Εταιρεία δύναται να επικοινωνεί στον εκπαιδευτικό ενημερωτικά μηνύματα για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες της βάσει του Άρθρου 11 παρ. 3 του ν. 3471/2006, όπως ισχύει. H Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα τακτικής ενημέρωσης του εκπαιδευτικού για τα προϊόντα και υπηρεσίες της μέσω τηλεφωνικής επικοινωνίας, ταχυδρομείου, ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, μηνύματος κινητής τηλεφωνίας (SMS) ή οποιουδήποτε άλλου πρόσφορου μέσου, μέχρι ο ίδιος να δηλώσει ότι δεν επιθυμεί πλέον την λήψη τέτοιων μηνυμάτων.

2. Ενημέρωση, Επεξεργασία και Σκοποί Επεξεργασίας

Η Εταιρεία ενημερώνει τον εκπαιδευτικό και ο εκπαιδευτικός αναγνωρίζει ότι είναι ενήμερος για τα κάτωθι:

 1. Επεξεργασία Προσωπικών Δεδομένων: Η Εταιρεία θα επεξεργάζεται τα προσωπικά δεδομένα του μέλους, όπως αυτά δηλώνονται από τον ίδιο στο παρόν έντυπο μόνο για τους σκοπούς που αναφέρονται ανωτέρω. Η Εταιρεία δεν διαβιβάζει τα προσωπικά αυτά δεδομένα εκτός της Ελλάδας.
 2. Ταπροσωπικά του δεδομένα δύναται να τύχουν επεξεργασίας από την Εταιρεία ακόμα και χωρίς τη συγκατάθεση του σε περίπτωση εκπλήρωσης των υποχρεώσεών της βάσει νόμου.
 • Αποδέκτες Δεδομένων: Για τα δεδομένα που είναι αναγκαία για την εξυπηρέτηση καθενός από τους ανωτέρω σκοπούς επεξεργασίας και στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων κάθε αποδέκτη, οι αποδέκτες των δεδομένων του μέλους είναι ή δύνανται να είναι μόνο οι αρμόδιοι υπάλληλοι της Εταιρείας, η εταιρεία που διαχειρίζεται την αποστολή ηλεκτρονικών μηνυμάτων για την Εταιρεία και οι αρμόδιες αρχές σε περίπτωση σχετικού ελέγχου.
 • Δικαιώματα  υποκειμένου δεδομένων: Κάθε εκπαιδευτικός δύναται να ασκήσει οιαδήποτε στιγμή τα δικαιώματα του, όπως αυτά προβλέπονται στον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (679/2016/ΕΕ) και ιδίως τα άρθρα 12 έως 23 αυτού και την εθνική νομοθεσία και ειδικότερα:
 • το δικαίωμα στην ενημέρωση και την πρόσβαση στα δεδομένα που επεξεργάζεται η Εταιρεία,
 • το δικαίωμα στον περιορισμό της επεξεργασίας των δεδομένων του,
 • το δικαίωμα διόρθωσης ή διαγραφής μέρους ή του συνόλου (δικαίωμα στη λήθη) των προσωπικών του δεδομένων,
 • το δικαίωμα αντίταξης στην επεξεργασία των δεδομένων του, δηλαδή να προβάλλει αντιρρήσεις στην επεξεργασία των προσωπικών του δεδομένων, και
 • το δικαίωμα στη φορητότητα των δεδομένων του.

Η άσκηση των ως άνω δικαιωμάτων από το μέλος μπορεί γίνει είτε υποβάλλοντας σχετικό αίτημα στην ηλεκτρονική διεύθυνση gdpr@lelivreouvert.gr ή αποστέλλοντας σχετική επιστολή στην Εταιρεία στη Διεύθυνση  Σόλωνος 77, Αθήνα 10679. Σε περίπτωση άσκησης ενός εκ των άνω αναφερόμενων δικαιωμάτων του μέλους η Εταιρεία θα λάβει κάθε δυνατό μέτρο για την ικανοποίηση του αιτήματος εντός (1) ενός μηνός από την υποβολή του. Σε αυτή την περίπτωση το μέλος ενημερώνεται ότι τα ελάχιστα αναγκαία από τα προσωπικά δεδομένα του θα διατηρούνται, για τη διασφάλιση των έννομων συμφερόντων της Εταιρείας.

Σε περίπτωση που ο εκπαιδευτικός επιθυμεί την παύση λήψης ενημερωτικών μηνυμάτων για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες της Εταιρείας μπορεί να πατήσει το κουμπί «Κατάργηση συνδρομής» που βρίσκεται σε κάθε μήνυμα που λαμβάνει ή να στείλει μήνυμα στη διεύθυνση unsubscribe@lelivreouvert.gr ή επιστολή στα γραφεία της Εταιρείας: Σόλωνος 77, Αθήνα 10679.

 • Χρόνος Διατήρησης Προσωπικών Δεδομένων: Τα δεδομένα του μέλους θα διατηρεί και επεξεργάζεται η Εταιρεία έως ότου το μέλος ζητήσει να διαγραφούν (μερικά ή ολικά). Τα στοιχεία της επικοινωνίας του δεν θα διαγραφούν όταν δηλώσει άρση της συγκατάθεσης του για λήψη ενημερωτικών μηνυμάτων για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες της Εταιρείας και μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε περίπτωση που υπάρχει λόγος επικοινωνίας με τον εκπαδευτικό στο πλαίσιο της συνεργασίας του με την Εταιρεία.
 • Τεχνικά και Οργανωτικά Μέτρα: Η Εταιρεία έχει λάβει όλα τα κατάλληλα και εύλογα οργανωτικά και τεχνικά μέτρα για την ασφάλεια των προσωπικών δεδομένων των εκπαιδευτικών και την προστασία τους από τυχαία ή αθέμιτη καταστροφή, τυχαία απώλεια, αλλοίωση, απαγορευμένη διάδοση ή πρόσβαση και κάθε άλλη μορφή αθέμιτης επεξεργασίας.
 • Σε κάθε περίπτωση ο εκπαιδευτικός  έχει δικαίωμα υποβολής ερωτήματος προς την Εταιρεία για τον τρόπο επεξεργασίας και προστασίας των προσωπικών του δεδομένων και εφόσον δεν θεωρεί ότι ικανοποιείται από την απάντηση του έχει δικαίωμα καταγγελίας στην αρμόδια εποπτική αρχή (Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα).